ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
23 ก.พ. 60 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
24 ก.พ. 60 ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาค ปีการศึกษา 2559
08 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 6
หอประชุมโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์/แต่งการชุดนักเรียน
11 พ.ค. 60 นักเรียนลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน อุปกรณ์การเรียน
แต่งกายชุดนักเรียน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560