ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ  สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโคกสีหรืออยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดขอนแก่น  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดประมาณ 16.5 กิโลเมตร ตามถนนสายขอนแก่น กาฬสินธุ์ จากทางแยกที่กิโลเมตรที่ 12 เข้ามาตามถนนสายขอนแก่น – อำเภอกระนวน  ประมาณ 5  กิโลเมตร

 

                 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522    โดยใช้ชื่อในครั้งแรกว่า  โรงเรียนโคกสีคุรุราษฎร์ประชาสรรค์   สภาตำบลโคกสีได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองโจด เนื้อที่ 37 ไร่ ให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแล้ว     ปรากฏว่ามีที่ดินเพียง 18 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และเมื่อรวมที่ดินของนายสมควร  ผิวแดง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสีที่บริจาคอีก 1 งาน 73 ตารางวา จะมีที่ดินรวม 18 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา     แต่บริเวณหนองโจดเป็นหนองน้ำ     เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้       ดังนั้นนายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล  ส.ส. ของขอนแก่นในสมัยนั้น  จึงเป็นผู้นำในการขอที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณป่าช้าบ้านหนองบัวน้อยเพื่อมอบให้แก่กรม-สามัญศึกษา โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลโคกสี  ชาวบ้านหนองบัวน้อยจึงยกที่ดินจำนวน 37 ไร่ 2 งาน  ให้กับทางโรงเรียนเมื่อรวมที่ดินทั้งหมดของโรงเรียนรวมจำนวนทั้งหมด  56 ไร่ 48 ตารางวา
               ในระยะแรก กรมสามัญศึกษาไม่ได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนทางจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้  นายสุคนธ์  บุตรโพธิ์ ครูใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารชั่วคราว    จนถึงวันที่ 15   พฤษภาคม  พ.ศ.    2522  กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้นายวุฒิ วงศ์คำคูณ    อาจารย์ 1 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522 มีครูอาจารย์ 7 คน ครูบรรจุใหม่ 3 คน มีนักการภารโรง 1 คน และนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียนเนื่องจากกรมสามัญศึกษา ยังไม่ได้จัดงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนให้จึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมให้ใช้อาคารเรียนบางส่วนเป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา ต่อมาสภาตำบลโคกสีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโคกสี-พิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ.   2522
ในปีการศึกษา  2527   โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายวุฒิ  วงศ์คำคูณ  เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา  2530   นายวุฒิ  วงศ์คำคูณ  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2530  นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในปีการศึกษา  2532   นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพระวิทยายน  และนายวิจิตร  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมภูศึกษาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2532  จนถึงวันที่ 30  กันยายน   2545   ต่อมาในวันที่ 5  ธันวาคม  2545  นายประสาทชัย  จันทรสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่น  อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ต่อมา นายฉลวย   หล่องบุศรี  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อ.เมือง จ. ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง วันที่28 ธันวาคม 2548  ถึงปัจจุบัน
ในปีการศึกษา  2553  โคกสีพิทยาสรรพ์ มีครูทั้งหมด  42  คน อัตราจ้าง 1 คน  นักการภารโรง  4  คน พนักงานขับรถ  1 คน  นักเรียน 777  คน  จำนวนห้องเรียน  20  ห้อง