ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ  สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโคกสีหรืออยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดขอนแก่น  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดประมาณ 16.5 กิโลเมตร ตามถนนสายขอนแก่น กาฬสินธุ์ จากทางแยกที่กิโลเมตรที่ 12 เข้ามาตามถนนสายขอนแก่น – อำเภอกระนวน  ประมาณ 5  กิโลเมตร

 

                 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522    โดยใช้ชื่อในครั้งแรกว่า  โรงเรียนโคกสีคุรุราษฎร์ประชาสรรค์   สภาตำบลโคกสีได้จัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองโจด เนื้อที่ 37 ไร่ ให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนแล้ว     ปรากฏว่ามีที่ดินเพียง 18 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา และเมื่อรวมที่ดินของนายสมควร  ผิวแดง ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกสีที่บริจาคอีก 1 งาน 73 ตารางวา จะมีที่ดินรวม 18 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา     แต่บริเวณหนองโจดเป็นหนองน้ำ     เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้       ดังนั้นนายบุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล  ส.ส. ของขอนแก่นในสมัยนั้น  จึงเป็นผู้นำในการขอที่ดินสาธารณะประโยชน์ บริเวณป่าช้าบ้านหนองบัวน้อยเพื่อมอบให้แก่กรม-สามัญศึกษา โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลโคกสี  ชาวบ้านหนองบัวน้อยจึงยกที่ดินจำนวน 37 ไร่ 2 งาน  ให้กับทางโรงเรียนเมื่อรวมที่ดินทั้งหมดของโรงเรียนรวมจำนวนทั้งหมด  56 ไร่ 48 ตารางวา
               ในระยะแรก กรมสามัญศึกษาไม่ได้แต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนทางจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้  นายสุคนธ์  บุตรโพธิ์ ครูใหญ่ ระดับ 5 โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารชั่วคราว    จนถึงวันที่ 15   พฤษภาคม  พ.ศ.    2522  กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้นายวุฒิ วงศ์คำคูณ    อาจารย์ 1 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522 มีครูอาจารย์ 7 คน ครูบรรจุใหม่ 3 คน มีนักการภารโรง 1 คน และนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 90 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียนเนื่องจากกรมสามัญศึกษา ยังไม่ได้จัดงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนให้จึงได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริมให้ใช้อาคารเรียนบางส่วนเป็นสถานที่เรียนตลอดปีการศึกษา ต่อมาสภาตำบลโคกสีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนโคกสี-พิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม  พ.ศ.   2522
ในปีการศึกษา  2527   โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายวุฒิ  วงศ์คำคูณ  เป็นอาจารย์ใหญ่ ในปีการศึกษา  2530   นายวุฒิ  วงศ์คำคูณ  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น ต่อมาเมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2530  นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในปีการศึกษา  2532   นางสาวนิทรา  สมสวัสดิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าพระวิทยายน  และนายวิจิตร  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมภูศึกษาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2532  จนถึงวันที่ 30  กันยายน   2545   ต่อมาในวันที่ 5  ธันวาคม  2545  นายประสาทชัย  จันทรสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่น  อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2548 ต่อมา นายฉลวย   หล่องบุศรี  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ อ.เมือง จ. ขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง วันที่28 ธันวาคม 2548  ถึงปีการศึกษา  2553  นายวิชัย อ่อนเบ้า ย้ายมาจากโรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม มาดำรงตำแหน่ง ถึง 30 กันยายน 2559  ต่อมานายชูเดช แก้วดวง ย้ายจากโรงเรียนลำน้ำพอง มาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่   พฤศจิกายน  2559 และต่อมา นางนิกัญชลา ล้นเหลือ ได้ย้ายมาจากโรงเรียนหนองขามพิทยาคม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ มีครูทั้งหมด  20  คน พนักงานราชการ 2 คน อัตราจ้าง 4 คน  ครูธุรการ 1 คน แม่บ้าน 1 คน ลูกจ้างอัตราจ้าง 2 คน ช่างปูน 1 คน นักเรียน 336  คน  จำนวนห้องเรียน  12  ห้อง