วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์

                โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติ 
บูรณาการกับชุมชน ดนตรี กีฬา เทคโนโลยีเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ปรัชญาโรงเรียน    

ทนโต   เสฐโฐ  มนุสเสสุ   ผู้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐที่สุด