พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทั่วไปและนักเรียนพิการเรียนร่วม ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพทางด้านการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด

๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านดนตรี กีฬา และเทคโนโลยี

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างมี  ประสิทธิภาพ

๗. ส่งเสริมครูและบุคลากร ให้พัฒนาวิชาชีพ และระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อนำมาใช้ จัดการศึกษา

เป้าประสงค์

                               

๑. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทุกด้านตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

๒. ครูเป็นครูมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

๔. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน