โปรแกรม E-ปพ.5
โปรแกรม E-ปพ.5
วิธีการใช้งานโปรแกรม E-ปพ5
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม E-ปพ5 จากเว็บไซต์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
2. แตกไฟล์ โปรแกรม E-ปพ5.rar 
3. เปิดใช้งานไฟล์ E-ปพ5.xlsx (ไฟล์ excel) เพื่อใช้งานโปรแกรม
4. สามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ในโปรแกรม

หมายเหตุ
1. สามารถนำรายชื่อนักเรียนจากระบบ SGS มาวางในโปรแกรม E-ปพ5 ได้
2. ไฟล์ E-ปพ5.xlsx  1 ไฟล์ เท่ากับ เล่ม ปพ.5 จำนวน 1 เล่ม หรือ ห้องเรียน 1 ห้อง
3. โปรแกรม winrar สำหรับใช้แตกไฟล์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.48 MB