กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 (ฉบับที่ 3)
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2545 (ฉบับที่ 2)
    - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
    - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
    - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
    - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
 
   -  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
 
   - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546