กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4. พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2553
6. พรบ. ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553
7. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
8. พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546