แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานประจำปี

1. แผนปฏิบัติการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2562 
2. แผนปฏิบัติการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2563
3. 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2564
4. แผนปฏิบัติการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2565