ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน