ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

            ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. ผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. ข้าราชการครู/พนักงานราชการ
  3. ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
  4. อื่น ๆ

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

     1. ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ คลิกที่นี่
     2.  ผ่าน  URL   :   http://gg.gg/iitkoksi
 
    3.  ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่างนี้
        
จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 13 กันยายน 2563

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 183 ครั้ง