ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

    ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทางโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จึงขอประสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เข้าร่วมประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของสำนักงาน ป.ป.ช. อันเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบไปด้วย
      1. คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู)
      2. ผู้ปกครองนักเรียน (คิดเป็น 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด)

โดยท่านสามารถเข้าประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 20 กันยายน 2563 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
      1. ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ตอบแบบประเมิน 
      2. ผ่าน URL :  
http://gg.gg/eitkoksi 
      3. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด่านล่างนี้
          

โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2563,00:00   อ่าน 192 ครั้ง