จดหมายข่าวโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 1 คำสอนของพ่อ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จัดฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 1 คำสอนของพ่อ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์จึงได้สร้างฐานการเรียนรู้ 6 ฐานขึ้นมา โดยมีครูและนักเรียนแกนนำเป็นผู้รับผิดชอบ โดยฐานที่ 1 คำสอนของพ่อเป้นฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจในการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา ประกอบด้วย 
1) ความเป้นมาของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) หลักการทรงงาน และโครงการตามพระราชดำริ 
3) ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจพระบรมราโชวาท และคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2564,10:09   อ่าน 157 ครั้ง