ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
การนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 นักเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เข็มที่ 2
ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงเรียน ฉบับที่ 5/2564
ประกาศงดการเรียนการสอนในโรงเรียน ฉ.4/2564
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ Covid-19 ฉบับที่ 2/2564
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ Covid-19
เลื่อนการเปิดภาคเรียน 1/2564
แผนผังการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site)
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 3
แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 1
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า (COVID-19)
ปฏิทินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ในช่วง covid-19
รับสมัคร นศท.1 ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศการจัดประมูลการขายอาหารในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
เอกสารอบรมคูปองครู
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ปั่นปั่นไปไหว้พระธาตุ
วิธีการใช้งาน Obecmail ในครั้งแรก
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2560
กำหนดการนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรับสมัคร รอบ 2