จดหมายข่าวโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 2564
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 1 คำสอนของพ่อ
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 5 น้ำคือชีวิต
ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานที่ 3 หนทางพารวย
โครงการเยียวยาผู้ปกครองนักเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท