จดหมายข่าวโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 2565
การมอบทุนปัจจัยพืนฐานนักเรียนยากจน (รายใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2565
งานสัมนาวิชาการระดับภูมิภาค "การวิจัยทางการศึกษา'
พิธีเปิดฌครงการอารยเกษตร สืบสาน ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"
การแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "นครขอนแก่นเกมส์"
ครูณัฐดนัย วันตะโพธิ์ เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ครั้งที่
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรราการผ่านห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล i-Classroom
ปรับพื้นที่โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เพื่อจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ท่านพงศกรณ์ เสาร์ทน ที่ปรึกษาและคณะทำงาน รมช. ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์
โรงรเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ เปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 1/2565
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ รับการประเมินการเปิดภาคเรียน 2565 แบบ Onsite
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ร่วมประชุมออนไลน์ การลงนาม MOU การดำเนินงานโครงการปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพืจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 เข้าห้องเรียน i-Classroom
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
การประชุมผู้บริหารในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สพฐ
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมพิธีรับโล่ โรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมปลอดบุหรี่ ดีเด่น
การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ตัวแทน สพม.ขอนแก่น นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะ ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพืนำนักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
การนิเทศ ติดตาม การจัดทำแผนการเรียนร฿้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพื ออกแนะแนวโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 21 โรงเรียน
โรงเรียนโคกาีพิทยาสรรพ์ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาของสหวิทเขตเมืองขอนแก่น
กิจกรรมโครงการ 3ป (ปลูกป่า ปฎิบัติธรรม ปันน้ำใจ) ของ นศ.วิทยาลัยบันฑิตเอเซีย
โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ ดำเนินโครงการ "กิจกรรมปั่นไหว้พระธาตุ 2565"