คณะผู้บริหาร

ดร.นิกัญชลา ล้นเหลือ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0628749466
อีเมล์ : nikulchala@gmail.com