คณะผู้บริหาร

นายชูเดช แก้วดวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤษฎา สีจันทร์ฮด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา