กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรัญญากร มาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายลำเลียงพล พลวงศา
ครู คศ.3

นางกนกพรรณ พลวงศา
ครู คศ.3