กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรัญญากร มาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายลำเลียงพล พลวงศา
ครู คศ.3

นางกนกพรรณ พลวงศา
ครู คศ.3