กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรัญญากร มาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุลนันท์ ช่างจัตุรัส
ครู คศ.3

นายลำเลียงพล พลวงศา
ครู คศ.3

นางกนกพรรณ พลวงศา
ครู คศ.3