กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางแพรพรรณ สมทรัพย์
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ สารแสน
ครู คศ.3

นายทนงศักดิ์ จิตตภานันท์
ครูช่วยราชการ