กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทนงศักดิ์ จิตตภานันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางแพรพรรณ สมทรัพย์
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ สารแสน
ครู คศ.3