กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมจิตต์ โกพลรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ นพประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวนริสรา คำสี
ครู คศ.3

นางสาวอุมาภรณ์ สีลาอาจ
ครู

นายเจษฎา นินจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐานิตา ถานะ
ครูอัตราจ้าง