กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมจิตต์ โกพลรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวโสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์
ครู คศ.3

นางอรวรรณ นพประเสริฐ
ครู คศ.3

นางนริสรา คำสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอุมาภรณ์ สีลาอาจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเจษฎา นินจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวฐานิตา ถานะ
ครูอัตราจ้าง