กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวโสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายนิวัติ ต่อนี
ครู คศ.3

นายสุพัตร์ พระยาลอ
ครู คศ.3

นางอรวรรณ นพประเสริฐ
ครู คศ.3

นางเปรมจิตต์ โกพลรัตน์
ครู คศ.3

นางนริสรา จันทราศรี
ครู คศ.3