กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเปรมจิตต์ โกพลรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวโสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรวรรณ นพประเสริฐ
ครู คศ.3

นางนริสรา จันทราศรี
ครู คศ.3