กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเปรมจิตต์ โกพลรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวโสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรวรรณ นพประเสริฐ
ครู คศ.3

นายสุพัตร์ พระยาลอ
ครู คศ.3

นางนริสรา จันทราศรี
ครู คศ.3

นายชาคริต อ่อนเบ้า
ครูอัตราจ้าง