กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวันชัย แสงแพง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนสิทธิ์ ธนสีลังกูร
ครู คศ.3

ดร.วีระศักดิ์ พฤกษเทเวศ
ครู คศ.3