กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชยานพ บุตรโพธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาลย์ แสงมาลัย
ครู คศ.3