กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธีรวัฒน์ บรรยง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1