กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศรีสุวงศ์ บัวผัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
ครู คศ.3

นายธีรวัฒน์ บรรยง