กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศรีสุวงศ์ บัวผัน
ครู คศ.3

นายศฑัญญู แก้วบ่อ
ครูอัตราจ้าง