กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ