กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจรัญญา อ่อนเบ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิเชต ศรีทองคง
ครู คศ.3

นายอภิวัฒน์ ศรีสงค์
ครู คศ.3

นางสำราญ ใจเที่ยง
ครู คศ.3

นางอัมรา อุ่นมีศรี
ครู คศ.3