กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจรัญญา อ่อนเบ้า
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิเชต ศรีทองคง
ครู คศ.3

นายอภิวัฒน์ ศรีสงค์
ครู คศ.3