กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรกร ตรีเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรสวรรค์ ทูลธรรม
ครูอัตราจ้าง