กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวรกร ตรีเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภัสวรรณ เวทไธสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฎฐิกา ศรีพุทธา
พนักงานราชการ

นางสาวศรสวรรค์ ทูลธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2