กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวรกร ตรีเดช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจรรยา กล่ำอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวสิริวรรณา ภานุพินทุ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศรสวรรค์ ทูลธรรม
ครูอัตราจ้าง