กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายดุสิต ภาโนมัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจรรยา กล่ำอินทร์
ครู คศ.3

นางวรกร ตรีเดช
ครู คศ.2

Mr.Elvis Patrice

นางสาวสิริวรรณา ภานุพินทุ